JuraB
Logga in

Pacta sunt servanda, eller avtal skall hållas!
Själva begreppet avtal är ofta missförstått då många tror att det alltid utgörs av ett dokument där två parter (eller fler) undertecknar dokumentet för att därigenom ingå avtal.

I själva verket så utgörs själva avtalet av en överenskommelse mellan minst två parter, där vad som erbjuds av den ene (villkoren), antas av den andre, enligt erbjudna villkor. Den överenskommelsen kan vara skriftlig, muntlig eller ha uppstått efter konkludent handlande. En fullmakt är också en form av avtal.

Således genomsyras vårt vardagsarbete hela tiden av att avtalsrätten ska tillämpas i våra processer för Konsumenter, Näringsidkare och övriga juridiska personer.

Villkoren utgör ju innehållet i avtalen och blir därigenom avgörande för hur avtalet ska tillämpas. Dessa villkor delas in i olika segment som normalt också medför en viss turordning i vilka de ska tillämpas och vad som gäller om deras innehåll konkurrerar med varandra.

De villkor vi normalt förknippar med avtalen är:

Enskilda avtalsvillkor, som är utformade på kundnivå och kan avse anstånd, amorteringsplan, rabatter, prislistor etc.

Särskilda avtalsvillkor, som är utformade på företagsnivå och vanligen utgörs av de specifika villkor som tillämpas för olika produkter, hos t.ex. ett elnäts-, elhandels- eller fjärrvärmeföretag

Allmänna avtalsvillkor, som är utformade på branschnivå och därefter per nyttighet och sist kundtyp (Konsument eller näringsidkare) täcker in de basala behoven av vad som bör vara reglerat mellan parterna

Olika typer av villkor samverkar under hela processen och det är vanligt att alla tre förekommer i ett kundförhållande.

Utöver att tillse att ett avtal kommer till stånd, så måste därefter avtalen med tillhörande villkor kvalitetssäkras löpande mot gällande lagar, förordningar och föreskrifter. De flesta anser nog att det är en självklarhet att kunna lämna en kundgaranti, oavsett de jobbar med el, fjärrvärme eller naturgas, att gällande regelverk och ingångna avtal följs.

Arbetet med att kvalitetssäkra våra kundförhållanden är tidsödande, inte minst när det kommer till olika Konsumenträttigheter som finns utspridda i olika författningar, men ger samtidigt utrymme för effektivisering och stora möjligheter till förbättrad kundservice. Under de senaste åren har regelverken också kompletterats med en omfattande informationsskyldighet mot elanvändare och då främst mot Konsumenter.

Att inte kvalitetssäkra sina processer innebär att företaget riskerar höga hanteringskostnader och ibland även skadestånd. För att inte tala om risken för "badwill" om varumärket.

Ett område där vi kan se att respekten för regelverken direkt blev kopplade till risken för påföljd i form av skadestånd, är införandet av EU:s direktiv GDPR, avseende behandlingen av Personuppgifter. Vi har under många år haft en gällande lagstiftning, snarlik GDPR, i form av Personuppgiftslagen som har haft en mycket låg följsamhet hos företagen. När denna lag ersattes av GDPR den 25 maj 2018 , med risk för stora skadestånd för den som inte följer regelverket, blev plötsligt intresset att kvalitetssäkra processerna mycket stort.

För att bevaka att olika skyldigheter fullgörs har vi tillsynsmyndigheter i form av Datainspektionen som har tillsyn över bland annat GDPR, Räntelagen, Inkassolagen Energimarknadsinspektionen som har tillsyn över Ellagen, Fjärrvärmelagen och Naturgaslagen Elsäkerhetsverket som har tillsyn över Elsäkerhetslagen Konsumentverket som utövar tillsyn av att Konsumenternas rättigheter säkerställs vad gäller avtal och villkor

Med rätt kompetens kan företagens processer med avtalshantering, mätvärdeshantering, fakturering och kreditbevakning, förenklas utan att därmed öka riskerna. Samtidigt ger ökad kompetens om regelverkens mekanismer en större medvetenhet om när brister i hanteringen medför risker för företaget.

Medarbetare på alla nivåer bör ha en grundläggande kompetens som gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheten inom det egna arbetsområdet. Detta medför dessutom en förbättrad arbetsmiljö där medarbetare känner sig tryggare i sin roll.

Vi skräddarsyr utbildningar efter vilka nyttigheter som ska täckas in och genomför den internt hos företagen. Vi utgår från regelverken och kompletterar med tillämpningen av aktuella standardavtalsvillkor. Till detta säkerställer vi att era egna Särskilda avtalsvillkor optimeras vad gäller innehållet och kompletterar övriga villkor. Om så önskas kan vi också göra en översyn av innehållet på er hemsida.

I utbildningen ingår också att lära sig en effektiv argumentationsteknik för problemlösning, få tillgång till effektiva standardmallar och en personlig dokumentation.

Några exempel på kompetensområden som bör kvalitetssäkras:
Elnät - Elhandel - Fjärrvärme
Avtalshanteringen (in / ut / ändringar / dödsbon) Stora risker med öppna anläggningar som saknar elnätsavtal (rättsfall) Kraftigt ökad kreditrisk för elnätsföretag då skattskyldighet för Energiskatten infördes 2018 Avtala med anläggningsägaren i interna elnät Utökade skyldigheter att rapportera mätvärden Nya regler för telefonförsäljning och ångerrätt Ny Elmarknadslag En redan omfattande informationsskyldighet (föremål för tillsyn avseende efterlevnaden) utökas med nya föreskrifter Skärpta regler för hantering av anvisningskunder Fullmaktshantering

Bredband
Avtalshanteringen Avsaknad av standardavtalsrätt på området Konsumentens ångerrätt Konsumentens avbeställningsrätt

VA-tjänster
Avtalshanteringen Kreditbevakningen Oklara avtalsförhållanden avseende anslutning och löpande tjänster Osäkerhet vid utökad anslutning till huvudmannens nät

Box 540, 581 06 Linköping
013-12 21 78
kundservice@jurab.se
made on a